سنجش اهمیت مرتبط | مردم هم خدا را می‌خواهند هم خرما را